سفارش تبلیغ
صبا ویژن
د نیا ی مجازی
درباره وبلاگ


پیوندها
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 14
  • بازدید دیروز: 68
  • کل بازدیدها: 73261
پنج شنبه 92 اردیبهشت 19 :: 3:45 عصر :: نویسنده : عارفیدو برادر در زمینی با هم کشاورزی می کردند و محصول رو به تساوی با هم تقسیم می کردند. نیمه شبی یکی از برادرها از خواب بیدار شد و به خودش گفت : برادر من زن و دوتا بچه داره ، خرج داره
بچه هاش و همسرش ازش انتظار دارند براشون لباس های خوب بخره و امکانات مناسبی داشته باشند این بی انصافیه که نصف محصول رو به من می ده پس بلند شد و به انبارش رفت و بخشی از محصولات رو به انبار برادر بزرگ تر برد همون شب برادر بزرگ تر هم بیدار بود و داشت فکر می کرد که : برادرم باید پول هاش رو جمع کنه تا بتونه ازدواج کنه اون جوونه و دوست داره چیزهائی برای خودش بخره، تفریح کنه و سفر بره پس من نباید نیمی از محصول رو بهش بدم و اون حق و سهم بیشتری داره و او هم همون کاری رو کرد که برادر کوچک تر انجام داده بود صبح روز بعد هر دو متعجب دیدند که محصول موجود در انبارشون کم نشده!
آره عزیز دلم،
این قانون کائناته که اگر ببخشی ، بهت می بخشه
اگر هدیه بدی ، بهت هدیه می ده
اگه به فکر دیگران باشی ، به فکرته
اگه سود برسونی ، بهت سود می رسونه
کاشکی خود خواهی هامون رو می گذاشتیم کنار
کاشکی عامل تکثیر مهر و بسط مهربونی می شدیم
کاشکی .
موضوع مطلب :
پنج شنبه 92 اردیبهشت 19 :: 3:41 عصر :: نویسنده : عارفی

حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) :

حضرت عیسی بن مریم فرموده : که( د ینا ر) د رد دین است ود انشمند ان طبیب دین هستند          پس چون دید ید که طبیب خود را به د رد می افکند به او بد بین با شید و بد انید که او خیر خواه      کسی دگر نیست .( خصا ل صدوق با ب 3 ص 331 )
موضوع مطلب :
چهارشنبه 92 اردیبهشت 18 :: 5:1 صبح :: نویسنده : عارفی

امیرالمؤمنین علی(ع) :

شش چیز نیکو است ولکن از شش کس نیکوتر است:

عد ا لت نیکو است ولی از زما مد اران وامیران نیکوتراست ، و صبرنیکو است ولی ازفقراء نیکوتراست

(3 ) تقوی نیکو وکار خوب امّا ازعلماء نیکوتر است

(4 ) سخا وت نیکو اما ازثروتمند ان نیکوتر

(5 ) توبه نیکو ولی از جوا نا ن نیکوتر است

(6 ) حیا نیکو است وآ ن اززنا ن نیکو تر است .( زا د المؤمنین ص74 نقل از ازموا عظ ا لعد د یه ص181 )
موضوع مطلب :
سه شنبه 92 اردیبهشت 17 :: 11:28 عصر :: نویسنده : عارفی

اما م صا دق(ع) :

خدا وند هیج عملی را بد ون انتظار فرج نمی پذ یر د .( منتخب ا لا ثر حدیث 9 ).

 
موضوع مطلب :
سه شنبه 92 اردیبهشت 17 :: 11:26 عصر :: نویسنده : عارفی

معلّی بن خنیس ا ز اما م صا دق(ع) پر سید : آ یا مهد ی (ع) بر خلا ف روش امیر مؤ منان (ع) رفتار خواهد کرد ؟

حضرت فر مود : آ ری ! علی با آ نها از راه منت و کرا مت رفتا ر میکرد چرا که مید انست شیعیا ن بعد از او د ر د ست آ نها خوا هند افتا د ، ولی قا ئم(ج) با آ نها با زبا ن شمشیر صحبت خوا هد کر د چرا که او مید اند شیعیا ن بعد ازا و گرفتا ر حا کما ن ظا لم نخوا هند شد .(روزرها یی ج1 ص312 )

 
موضوع مطلب :
سه شنبه 92 اردیبهشت 17 :: 11:9 عصر :: نویسنده : عارفی

نصیحت لقمان به فرزند ش :

 

فرزند م با علماء نشست وبر خا ست کن وزانو به زانوی آ نها بنشین ؛ چرا که خد اوند عزوجل د لها را با نور حکمت زنده میگرداند هم چنا ن که زمین را با با رش آ سما ن زند گی می بخشد .(مجموعه ورام ج1 ص83 )

 
موضوع مطلب :