سفارش تبلیغ
صبا ویژن
د نیا ی مجازی
درباره وبلاگ


پیوندها
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 24
  • بازدید دیروز: 68
  • کل بازدیدها: 73271
شنبه 91 بهمن 28 :: 8:15 صبح :: نویسنده : عارفی

با ز لیلی گیسوان را شانه زد / نیش بر مجنون به هر د ند انه ز د 

ریخت مشکین موی مشکو را به د و ش / براز مجنون قرا رو صبر و هوش

با هزا ران غمزه طنا زی نمود /   هرزما ن با زلف خود با زی نمود

آ تشی اند ر دل د یوانه بزد / شمع جا نش نا ربر پر وانه زد

عقل را ا ز ذ ات و ازاسم و صفا ت / هم زا فعا لش نمود ه محوو ما ت

زلف را بر رخ پر یشان سا خته / سلسله بر پا ی د ل ا ند اخته

د اشت مجنون دید ه ای لیلی شناس / د ر میا ن د ید ه ها بی التبا س

زین سبب گر د ید خوش مفتون ا و / ا زهمه ببرید و شد مجنون ا و

غیر عکس لیلی ا ند ر د ل ند ید / نقش لیلی د ید هر سو بنگر ید

د ید او چون کوه و صحرا بحرو بر / غیر لیلا یش نیا مد د ر نظر

زین سبب د ر عا شقی مشهو ر شد / بهرا و د یو انه و رنجور شد

بند بند ا وپُر ا ز لیلی بُد ی / هر کجا د رکوه یا صحرا شد ی

گرچه د ور ا ز صحبت د لد اربو د / لیک عشق لیلی او را یا ر بو د

جان لیلی را به جسم خو د بد ید / جان خود د ر جسم لیلی پر و رید

زین سبب چون خو رد لیلی نیشتر / خون او ا ز دست مجنو ن شد به د ر

مست لیلی بود و لیلی مست ا و / زین جهت شد د ست لیلی د ست ا و

عا شق و معشوق گشته متحد /  د ر صفت ما نند ا حمد با احد

لی مع ا لله گفتن شمس و جو د / گرکنی ا د را ک از این را ه بو د

جای د ست حق بُد ا ر پا ی علی / خو د از این تنظیر گر د د منجلی

پر ا ز خو رشید کی گرد د جد ا / ا ز خد ا نبود جد ا د ست خد ا

بوی رحما ن گر شنید ی ا زیمن / مصطفی زین راه بود ای مؤ تمن

د راُ حد بشکست د ند ا ن رسول / شد ا و یس ا ند ریمن زا ر و ملو ل

حب احمد را خد ا گر حب خویش / خو د از این راه است کو خو ا ند ش به پیش

امر و نهی ا وست امر و نهی حق / لطف و قهر ا وست لطف و قهر حق .

 

(کتاب نقد جا وید ان ص 413 )
موضوع مطلب :
شنبه 91 بهمن 28 :: 8:15 صبح :: نویسنده : عارفی

با ز لیلی گیسوان را شانه زد / نیش بر مجنون به هر د ند انه ز د 

ریخت مشکین موی مشکو را به د و ش / براز مجنون قرا رو صبر و هوش

با هزا ران غمزه طنا زی نمود /   هرزما ن با زلف خود با زی نمود

آ تشی اند ر دل د یوانه بزد / شمع جا نش نا ربر پر وانه زد

عقل را ا ز ذ ات و ازاسم و صفا ت / هم زا فعا لش نمود ه محوو ما ت

زلف را بر رخ پر یشان سا خته / سلسله بر پا ی د ل ا ند اخته

د اشت مجنون دید ه ای لیلی شناس / د ر میا ن د ید ه ها بی التبا س

زین سبب گر د ید خوش مفتون ا و / ا زهمه ببرید و شد مجنون ا و

غیر عکس لیلی ا ند ر د ل ند ید / نقش لیلی د ید هر سو بنگر ید

د ید او چون کوه و صحرا بحرو بر / غیر لیلا یش نیا مد د ر نظر

زین سبب د ر عا شقی مشهو ر شد / بهرا و د یو انه و رنجور شد

بند بند ا وپُر ا ز لیلی بُد ی / هر کجا د رکوه یا صحرا شد ی

گرچه د ور ا ز صحبت د لد اربو د / لیک عشق لیلی او را یا ر بو د

جان لیلی را به جسم خو د بد ید / جان خود د ر جسم لیلی پر و رید

زین سبب چون خو رد لیلی نیشتر / خون او ا ز دست مجنو ن شد به د ر

مست لیلی بود و لیلی مست ا و / زین جهت شد د ست لیلی د ست ا و

عا شق و معشوق گشته متحد /  د ر صفت ما نند ا حمد با احد

لی مع ا لله گفتن شمس و جو د / گرکنی ا د را ک از این را ه بو د

جای د ست حق بُد ا ر پا ی علی / خو د از این تنظیر گر د د منجلی

پر ا ز خو رشید کی گرد د جد ا / ا ز خد ا نبود جد ا د ست خد ا

بوی رحما ن گر شنید ی ا زیمن / مصطفی زین راه بود ای مؤ تمن

د راُ حد بشکست د ند ا ن رسول / شد ا و یس ا ند ریمن زا ر و ملو ل

حب احمد را خد ا گر حب خویش / خو د از این راه است کو خو ا ند ش به پیش

امر و نهی ا وست امر و نهی حق / لطف و قهر ا وست لطف و قهر حق .

 

(کتاب نقد جا وید ان ص 413 )
موضوع مطلب :
جمعه 91 بهمن 27 :: 1:56 صبح :: نویسنده : عارفی

ای مد لِس نِه زکف این سبحه ای صد دانه را

تا بکی شر ک و ریا بگذ ا ر د ا م و دانه را

خانه ای دل جای د لد ار است غفلت تا بکی؟

شرم د ار آخرحیا کن ره مده بیگانه را

حاجی اند ر سعی طَوف خانه می جوید مد ام

من بقر با ن د لی کو جُست صا حب خانه را

تا کنم جان را فد ای مقد م جا نا نه ا ش

کاش روشن کرد ی از فرط کرم کا شا نه را

پر زنا ن پروانه بی پر و ا بسوزد پیش شمع

گیر عبر ت یا ب بی پر وا ئی ای پر و انه را

را د مرد ان پشت پا مر د انه بر د نیا زد ند

آ فرین با د ش نا ز م همّت مر د انه را

د ر تحیّر روزوشب((حیران)) به یاد زُلف یار

وعده ای زنجیر بخشد این د ل د یو انه را .

(کتاب نقد جاویدان وگنج رایگان تأ لیف علامه سید محمد حسن میر جهانی طبا طبائی ص 230 )

شعر از خود مأ لّف است .
موضوع مطلب :
پنج شنبه 91 بهمن 26 :: 11:4 عصر :: نویسنده : عارفی

ارتباط قیا م ابی عبد ا لله الحسین(ع) با قیام حضرت حجه (ج):

دوتا اما م (ع) ازطرف خد ا وند مأ مور به قیا م شد ه است ، حضرت اما م حسین(ع) که درسا ل         60 هجری قمری در کربلا این مأ موریت را انجام د ا د ، وقیا م د یگرقیا م حضرت صا حب الزمان    امام عصر(ج) روحی له الفد اه است که همان اهد اف وفلسفه که د ر قیام اما م حسین(ع) بود ، د رقیام   حضرت هم است واین قیام مکمّل قیا م عا شورا است واین هردوقیام بهم ربط د ا رد زیا رت عا شورا    مخصوص ا ما م حسین(ع) است د ر د وجا یش میخوانیم و از خدا وند در خو است میکنیم که:(فاسئل الله الذی اکرم مقا مک و اکرمنی بک ان یرزقنی ثارک مع ا ما م منصورمن اهل بیت محمد صلی الله علیه واله) پس از خدا وند که مقام تورا بلند و گرا می دا شت ومرا هم بوا سطه ای د وستی تو عزت بخشید   درخوا ست میکنم که روزی من گرد اند تا با اما م منصور ازاهل بیت محمد(ص) خون خواه تو باشم .   ودرجای دیگر د ارد( واسئله ان یبلغنی المقام المحمو د لکم عند الله ان یرزقنی طلب ثاری کم مع ا ما م   هد ی ظا هر نا طق با لحق منکم) وازخدا د رخو است میکنم که بمقام محمودی که مخصوص شما است  مرا بر سا ند و مرا نصیب کند که د ر رکاب امام زمان(ج) که هادی ، وظا هر شونده ، ناطق به حق     است خون خو اه تو با شم . ودعاء ندبه که مربوط به حضرت صا حب الزمان (ج) است میخوا نید :       ( این الطا لب بد م المقتول بکربلاء) کجاست آ نکه از خون شهید کربلا انتقا م خو اهد کشید . هدف د و   قیام هم یکی است، قیا م عا شو را برای ریشه کن کرد ن ظلم و فساد و برای اصلا حا ت بود حضرت    هنگام حرکت ازمد ینه وصیت نا مه نوشت و با مهر خود ممهور سا خت و به بر ا د رش محمد حنفیه    تحویل د اد که بخشی از وصیت نا مه اینست: انما خرجت لطلب الا صلاح فی امتی جد ی ، ارید ان      آ مر با المعروف و انهی عن المنکرو اسیربیسرة جدی و ابی علی بن ابیطا لب . میفرما ید : هد ف من    ازاین حرکت امر به معروف ونهی از منکر است وخواسته ام ا ز این حرکت اصلاح مفا سد امت واحیا و زند ه کرد ن سنت وقا نو ن جد م رسول خد ا و را ه و رسم پد ر م علی بن ابیطالب است . ودر پاسخ ولید ومروان هم اولین انگیزه ای قیام خود را با یزید بیان فر مود : یزید شا رب الخمر است و قا تل نفس محترمه است و علنا مرتکب فسق می شود مثلی لا یبا ع مثله اما د ر وصیت نا مه ای خود به انگیزه ای دیگرو علت العلل قیام خود که امر به معروف ونهی از منکر و مبارزه با مفا سد وسیع اجتماعی و نا بسا ما نی های ضد اسلا می و ضد انسا نی یز ید اشا ره میفرماید ، یعنی اگرآ نا ن ازمن    تقا ضا ی بیعت هم نکنند باز من سا کت نخوا هم نشست ، زیرا اختلاف من با د ستگا ه خلافت تنها برسر بیعت با یزید نیست که با سکوت آ نا ن د ر مورد بیعت من هم سکوت اختیار کنم ، بلکه وجود یزید وخا ند ان او موجب پید ا یش ظلم و ستم وسبب شیوع فساد و تغییر د راحکا م اسلا م گرد ید ه است و این وظیفه ای من است که د ر را ه اصلاح این مفا سد بپا ه خیزم و ریشه ای این نا بسامانی های را که   خا ند ان بنی امیه بوجود آ ورده قلع و قمع نما یم . و این کژی ها در زمان حضرت ولیعصر(ج) هم است . حتی وقت حضرت ظهور کند مرد م میگویند د ین جد ید آ ورد ه ، چون مرد م آ نقدر از اسلام     منحرف و دور میشوند که به نظرشان دین جدید میا ید ، ا ما م صادق(ع) هم میفر ما ید ازاسلا م فقط     روبقبله اش ما ند ه است . میلیون ها مسلمان از حضرت د عوت میکنند اللهم عجل لولیک الفرج میگویند وا نتظارفرج دا رند خد ا کند که مثل منتظران سال 60 نبا شیم امام حسین(ع) را نامه نوشتند همه شیعه بو دند ومنتظربو دند که حضرت بیا ید اما وقتیکه حضرت آ مد بر روی حضرت شمشیرکشید ند چون   درزبان منتظربود ند قلبا منتظر نبو د ند . ما که د رسال 60 نبود یم اگر بودیم معلوم نبود که د رکدام جبهه قرار میگیرفتیم . درسال 60 که حضرت مسلم را نماینده فرستا د چند هزار بیعت کردند اما مو قع   نماز وقت که حضرت مسلم د اخل مسجد شد یکعد ه از درمسجد جد ا شدند یکعده تا سجده بود اما وقت که سلا م د اد یکنفر نما ند ند همه رفتند به نظر شما ما تا چه اند ازه ا ما م را همرا هی خواهیم کرد؟      آیا ما منتظران واقعی هستیم؟ یا مثل منتظران سال 60 ؟ آیا سبب غیبت حضرت ما ییم یا چیز د یگر؟    آیا واقعا با زار ما امام زمانی است؟ حجاب ما اما م زمانی است؟ مجا لس عروسی ما امام زما نی است؟ و........ خدایا ما را از منتظران واقعی قرا ر بد ه . ( اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا)

     

 
موضوع مطلب :