سفارش تبلیغ
صبا ویژن
د نیا ی مجازی
درباره وبلاگ


پیوندها
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 22
  • بازدید دیروز: 68
  • کل بازدیدها: 73269
شنبه 91 دی 30 :: 12:1 صبح :: نویسنده : عارفی

زائر 8 ساله پیاده امام رضا (ع) شفا یافت

به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت ؛ این پسر بچه که رضا دلپسند و اهل و ساکن روستای خانلق این شهرستان است به اتفاق مادر با پای پیاده به عنوان زائر امام هشتم همراه کاروان پیاده قمر بنی‌هاشم روستا برای شرکت در مراسم 28 صفر در مشهد عازم بودند که در بین مسیر فاروج به مشهد شفا یافت.

مادر این پسر بچه در این خصوص می‌گوید: رضا از سن 3 سالگی قادر به تکلم نبود و گاهی اوقات با اشاره صحبت می‌کرد.

زهره رفعت تصریح کرد: از آن زمان تاکنون به اکثر پزشکان مراجعه کرده بودیم اما متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده بود.

وی با بیان اینکه این نخستین بار بود که خودم به اتفاق فرزند 8 ساله‌ام در این کاروان پیاده به قصد شفا پسرم شرکت کرده بودیم، افزود: رضا در حین مسیر به شهرستان فاروج که رسیدیم یا امام رضا (ع) گفت و کم کم لب به سخن گشود تا اینکه به نزدیکی مشهد که رسیدیم کاملاً صحبت کرد و متوجه شدیم که در کاروان شفای خود را از امام هشتم گرفته است.

مادر رضا می‌گوید: فقط دو فرزند پسر دارم که یکی 6 ساله بنام رسول است و دیگری 8 ساله بنام محمدرضا است.

رضا دلپسند دانش‌آموز سال اول ابتدایی است که در مدرسه استثنایی پاکان شیروان مشغول به تحصیل است.

پدر رضا هم کارگر ساده بوده که در یک منزل استیجاری در شیروان زندگی می‌کنند. محمدرحیم دلپسند هم از اینکه فرزندش در سالروز شهادت آن حضرت شفا یافته خرسند است و خدا را به خاطر این نعمت بزرگ شکر می‌کند.

منبع:فارس

 
موضوع مطلب :
جمعه 91 دی 22 :: 5:5 صبح :: نویسنده : عارفی

ازابن ابی الحد ید نقل شد ه ا ست : وقتی که عا یشه خبر شها د ت برا د رش محمد ابن ابی بکر را شنید   خیلی جزع و اضطرا ب کرد و در قنو ت وهر نما زی معا ویه بن ابی سفیا ن و عمر و عا ص ومعاویه بن خد یج را لعن میکرد و عیا ل محمد و اولا دش را نزد خو د برد وقسم خورد که تا زند ه است گوشت بریا ن شد ه نخورد. جنا ب محمد با عا یشه بر ا د ر نا تنی بود ما د رمحمد اسماء بنت عمیس بود    و  ما د ر عا یشه و عبد الرحمن و اسما ذ والنطا قین ام رو مان بنت عا مر بن عمیر بن عبد شمس بو د وجناب محمد بن ابی بکر د ر سال حجـة الوداع متولد شد وبه او عا بد قریش میگفتند واز د وستا ن حضرت علی(ع) بود .(منتخب التوا ریخ ص 132 /  131

 

 

گفته شد ه که جنا ب محمد بن ابی بکر فرزند ی د ا شت بنا م قا سم که ما د ر حضرت ا ما م جعفرصادق(ع) ام فروه د ختر قا سم بن محمد بن ابی بکر است و ما د ر جنا ب قا سم د ختر      یزدجرد خواهر شهربا نو بو د که جنا ب قا سم با اما م زین العا بد ین(ع) پسر خا له بود ند .

( منتخب التوا ریخ ص 133

 

تعجب این جا ست با اینکه عا یشه همسر پیا مبر (ص) معا ویه را لعن کرد ه است، علا وه براین       معا ویه منکر خلا فت حضرت علی(ع) بود وبر روی خلیفه ای مسلمین علی(ع) شمشیر کشید و          د وشمن اوبود با ز معا ویه را مسلما ن بد انیم؟!!!
موضوع مطلب :
جمعه 91 دی 22 :: 4:59 صبح :: نویسنده : عارفی

اویس قرنی :

گفته شده که اویس قرنی د ر یمن شتربا نی میکرد واز اجرت شتربانی ما د ر صا لحه ای خود را نفقه مید ا د ، روزی از ما د ر اجا زه خوا ست که به مد ینه زیا رت حضرت رسول(ص) رود ما د رش

اجازه د اد اما گفت برو لکن اگر پیا مبر د ر خا نه نبود توقف نکنی زود بر گرد ی اویس عازم مدینه     شد چون مد ینه رسید حضرت د رمنزل نبود اویس طبق د ستور ما د ر جا نب یمن بر گشت و چون    پیا مبر خد ا(ص) به خا نه آ مد نوری را د ر خا نه دید فرمود در خا نه کسی آ مده بود؟ عرض کردند   بلی از یمن شتربا نی آ مد ه بود سلام فرستا د وبرگشت حضرت فرمود آری این نور اویس قرنی است   که درخا نه ای ما هدیه گذاشته ورفته .

واین ا ویس قر نی د رجنگ صفین د ر رکاب حضر ت علی(ع) به شها د ت رسید و د رشما ر زهاد   ثما نیه است که چهار تای آ نا ن ازاصحا ب حضرت علی(ع) بود ند وچهارنفر دیگر ش از اصحا ب معا ویه بود ند .

اما چهارتای که از اصحا ب حضرت علی(ع) بود ند : اول ا ویس قر نی ، د وم جنا ب خواجه ربیع    بن خثیم الا سد ی الکو فی بود ، از حضرت رضا نقل شد ه که فر مو د ما را از آ مد ن به خرا سا ن    فا ئد ه ای نرسید بغیر ز یا رت خوا جه ربیع . سوم هرم بن حیا ن بن قیس است . و چها رم عا مربن   عبد قیس است .

اما آن چهارتای که که از اصحاب علی(ع) نبود ند : اول حسن بصری که رئیس قد ریه است، د و م   ابا مسلم خو لا نی که مرد م را به قتا ل حضرت تحر یص مینمود ، سو م مسروق بن الا جد ع که از    جا نب معا ویه عشا ربود (جمع آ و ری زکا ت) وبعمل عشا ری مرد چها رم اسود بن یزید النخعی بود. ( منتخب التوا ریخ ص 135 / 133 )
موضوع مطلب :
پنج شنبه 91 دی 21 :: 11:8 عصر :: نویسنده : عارفی

 

روزنا مه جمهوری اسلا می مورخ 12 / 2 / 1378 : خبر شفا یا فتن ا حسان پسرنُه سا له از

محله ها ی تهرا ن پا رس را د ر مجلس عزا د اری اما م حسین (ع) منعکس کرد :

ازپد روما د رش سؤ ال شد گفتن ازد وران کود کی ا حسا ن بر اثر تشنُج د چا ر فلج شد که

قا د ر به حرکت نبود و تما م پزشکا ن که احسا ن را برد یم قا در به مد ا وای وی نشد ، پدر

احسا ن گفت شب سوم ا ما م (13 محرم) من د رخا نه خوا بید ه بو د م ما د ر احسا ن با احسان

به تکیه محله به سوگواری رفته بودند یک وقت دید م ما د رش سرا سیمه بخا نه آ مد گفت فرزند ت

شفا یا فت ! مرد م محله دید که ا حسا ن روی ویلچر ازجا بلند شد ه با هیئت زنجیر میزند تعجب

کرد ند ، از احسا ن سؤا ل شد گفت یک نوری بمن نزد یک شد یک آ قا بر اسب سفید ش سوا ربود

آ مد بمن گفت بلند شو ، گفتم نمی توا نم گفت بلند شو من تورا شفا د ا د م ، بلند شد م د رحا ل که

کا ملا سا لم بود م . این اتفا ق در محرم 1378 شمشی واقع شد ه ا ست .

 
موضوع مطلب :
پنج شنبه 91 دی 21 :: 10:54 عصر :: نویسنده : عارفی

 

مسئله شنا خت ا گر محا ل نبا شد خیلی مشکل است ، ما د ر مورد اطرا ف خود همسا یه ورفیق

شنا خت ند ا ریم چه رسد یه اولیا ئی خد ا و ائمه معصو مین علیهم ا لسلا م وچون بکنه و ذا ت

ائمه نرسید ه ایم لذ ا شنا ختن وشنا سا ند ن مشکل است که اگر دقت شود شود شناختن وشنا ساندن

محا ل است ما خیلی شا هکا ری کنیم با کمک تا ریخ بتوا نیم مثلا از نظر حسب و نسب ائمه (ع) را

بشنا سیم که مولا علی فرزند ابوطا لب و دا ما د حضرت پیا مبر اسلا م (ص) وپد ر د و تا اما م

است عا لم وعا د ل وبی نظیر بو د ه و شبها انبان نا ن بد وش میکشید د رخرابه ها به یتیمان میداد

اما به حقیقت رسید ن علی(ع) محا ل ا ست کجا کسی میتوا ند حقیقت علی(ع) را د رک کند وهکذا

حضرت زهرا(س) وسا ئیر ائمه (ع) را؟

گفته شد ه د رزما ن ها رون و مأ مون شا عری بود که د ر وصف ها رون و مأ مون شعرمیگفت 

کسی ایرا د کرد که شما د ر ا وصا ف حضرت رضا(ع) شعربگو گفت کسی که جبرئیل خا د م پدرش

است من چگونه میتوا نم د روصف او سخن بگویم ؟ من د ر حدّ مأ مون می توانم شعربگویم ویک پولی

بگیرم .

 

 

ازائمه(ع) تنزُل کنیم :

 د رزما ن قد رت شیخ ا نصا ری و ریا ست عا مه اش به شیخ گفتند حا ل یکی از طلبه ها ا ز نظر

ما لی بد است کمک کنید ، شیخ فر مو د ا ز وجو ها ت که نزد م چیزی نیست فقط 2 سا ل نما ز

ا ستیجا ری هست با ش بگو ئید این پو ل را بگیرد 2 سا ل نما ز بخوا ند ، گفتند آقا اُو ا هل این کار

نیست شا ید بد ش بیا د ، فرمود خوب اشکال ند ارد حا لا که این طور است پول را بگیر د نما ز را

خود م می خوا نم ، د ر حا ل که ریا ست و مرجعیت د ارد و د رسن کهو لت وپیری میگوید 2 سا ل

نمازرا خو د م میخو ا نم ! ما با کمک تا ریخ فقط این مقد ا ر ا زشیخ مید انیم که هم چه کا ری کرد

کجا میتوا نیم به حقیقت شیخ بر سیم که چه بو د ه و که بود ه ؟

این نمونه ای کوچک است از مرجع تقلید که شیعه د رفرو ع ا ز او تقلید میکند ، آ نوقت تا برسی به

ا ما مت و ولا یت؛ شیعه هر کس را ا ما م نمید ا ند و د ر با ره اما م منطیقی و حسا ب شد ه حرف   میز ند میگوید اما م با ید د ست پر ورد ه ای رسول خد ا با شد و د ر مد رسه ای من لد نا علما د رس

خوا ند ه با شد آ یا د ربین ملت اسلا می از علی عالم تر وعا د ل تر کسی هست ؟ ما فقط با کمک تا ریخ

این مقد ا ر ا زعلی شنا خت د ا ریم که عا لم و عا دل بود و شب ها انبا ن آ رد به فقراء می بُرد ا ما

کجا میتوانیم بفهمیم که حقیقت علی(ع) ویا سا ئیر چهار د ه نور مقد س چه بود ه ؟

 
موضوع مطلب :
جمعه 91 دی 15 :: 10:47 عصر :: نویسنده : عارفی

 

التماس به خدا عزت است


اگربرآورده شود نعمت است و اگربرآورده نشودحکمت است

التماس به خلق ذلت است


اگربرآورده شود منت است و اگر برآورده نشودخفتاست

 
موضوع مطلب :
پنج شنبه 91 دی 14 :: 11:30 عصر :: نویسنده : عارفی

خم زلف تو دا م کفرو دین است

زکا رستا ن او یک شمه این است

جما لت معجزحسن است لیکن

حدیث غمزه ا ت سحرمبین است

برآ ن چشم سیه صد آ فرین باد

که درعا شق کُشی سحرآ فرین است

عجب راهیست راه عشق هیها ت

که چرخ هشتمش هفتم زمین است

توپند ا ری بد گورفت وجان برد

حسا بش با کرام ا لکا تبین است

زچشم شوخ تو کی جان توان برد

که د ائیم با کما ن اند رکمین است

لبت را آ ب حیوان گفتم ا مّا

چه جای آ ب کا ین ما ء معین است

مشو حا فظ زکید زلفش ایمن

که د ل بُرد وکنون د ربند دین است .(حا فظ )
موضوع مطلب :
پنج شنبه 91 دی 14 :: 8:48 عصر :: نویسنده : عارفی


اسامی استخراج شده از قرآن کریم به این شرح است:* اسامی پسران:

رحمان حمد یک بخشنانده ـ رحمتگر

رحیم حمد یک مهربان ـ بسثیار رحم کننده

مالک حمد 4 صاحب ـ دارنده

فتح‌الله بقره 76 گشایش الهی ـ فتح و گشودن خداوند

محرم بقره 85 حرام شده ـ نام اولین ماه قمری ـ تحریم شده

رسول بقره 87 فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد

جبرییل بقره 98 نام فرشته مقرب الهی و امین وحی بر پیامبر اکرم (ص)

سلیمان بقره 102 نام یکی از پیامبران الهی

احد بقره 102 یکی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک

قدیر بقره 106 بسیار قدرتمند ـ قادر

ولی بقره 107 صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا

نصیر بقره 107 یاورـ یاری دهنده

محسن بقره 112 نیک ـ نیکو ـ نیککار

ابراهیم بقره 125 نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد

اسماعیل بقره 125 نام پسر حضرت ابراهیم که مادرش هاجر می‌باشد

یعقوب بقره 132 نام یکی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف (ع)

اسحاق بقره ‌133 نام یکی از پیامبران الهی

رووف بقره 143 بسار دلسوز، کسی که رأفت دارد

حجت بقره 150 دلیل ـ برهان

شاکر بقره 158 شکرگزار

غفور بقره 173 آمرزنده، آمرزشگر

رمضان بقره 185 نام یکی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن

عباد بقره 186 بندگان ـ جمع عبد

عزت بقره 206 بزرگی ـ عزت ـ عزیز بودن

نعمت بقره 211 بخشش

اکبر بقره 217 بزرگتر ـ بزرگ‌ترین

رحمت‌الله بقره 218 رحمت الهی، لطف خدا

داوود بقره 251 نام یکی از پیامبران الهی

علی بقره 255 بلند مرتبه ـ والا

عظیم بقره 255 بزرگ با عظمت

تراب بقره 264 خاک

حمید بقره 267 ستایش کننده، ستوده

حکمت آل عمران 269 حکمت (دانش و آگاهی)

وهاب آل عمران 15 بسیار بخشنده

رضوان آل عمران 15 خشنودی، رضایت

حسن آل عمران 37 نیکو ـ نیکویی

زکریا آل عمران 37 نام یکی از پیامبران الهی

محراب آل عمران 37 محل عبادت و سجده‌گاه

نبی آل عمران 68 صاحب خبر ـ پیامبر

نعمت‌الله‌آل عمران 103 نعمت خدا، خدادادی، خداداده

محمد آل عمران 144 نام آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده ، ستایش شده

ایوب نساء 163 نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد

یونس نساء 164 نام یکی از پیامبران الهی که مدتی در دهان ماهی بود

برهان نساء 174 دلیل ـ علت

بشیر مائده 19 بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد

قادر انعام 37 توانا

یوسف انعام 84 نام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع)

الیاس انعام 85 نام یکی از پیامبران الهی

صالح اعراف 73 نام پیامبر قوم ثمود

ماشاءالله اعراف 188 آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا

ایمان توبه (برائت) 23 ایمان

نورالله توبه (برائئت) 32 نورالهی ـ نور خدا

شفیع یونس 3 شفاعت کننده

ضیاء یونس 5 نور، روشنی، روشنایی

اصغر یونس 61 کوچک‌تر، کوچک‌ترین

مجید هود 73 بزرگوار، تمجید شده

رشید هود 78 صاحب عقل و خرد، رشد یافته ـ بالغ

سعید هود 105 خوشبخت، سعادتمند

عطاء هود 108 بخشش، موهبت

غلام یوسف 19 پسر، نوکر

شاهد یوسف 26 گواه، ناظر، شاهد

امین یوسف 54 کسی که امانت را رعایت می‌کند

روح‌الله یونس 87 روح خدا، لقب حضرت عیسی (ع)

جبار ابراهیم 15 صاحب قدرت و زور، سختگیر

شهاب حجر 18 نام سنگ‌های آسمانی

جمال نحل 6 زیبایی

سبحان اسراء 1 منزه، پاک، پاکیزه

شکور اسراء 3 بسیار شکرگزار

منصور اسراء 33 پیروز

خلیل اسراء 73 دوست، صفت، حضرت ابراهیم (ع)

محمود اسراء 79 ستایش شده ـ ستوده

فردوس کهف 107 بهشت

عبدالله مریم 30 بنده خدا

صادق مریم 54 راستگو، درستکار

طه طه 1 نامی برای پیامبر اکرم (ص) از حروف مقطعه قرآن

غفار طه 82 آمرزنده، بخشنده

سینای مومون 20 محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا

مصباح نور 35 چراغ

هادی فرقان 31 هدایت کننده

فواد قصص 10 دل ـ قلب

صباح صافات 177 صبحگاه

یدالله فتح 10 دست خدا

متین ذاریات 58 دارای متانت و وفار ـ سنگین و استوار

جلال الرحمن 27 صاحب بزرگی و عظمت

حسان الرحمن 70 نیکو ـ نیک

احمد صف 6 یکی از نام‌های پیامبر اکرم

ودود بروج 14 دوست ـ یار

حافظ طارق 4 نگهدارنده ـ نگاهبان

نصرالله نصر 1 یاری خدا

صمد توحید 2 بی‌نیاز* اسامی دختران:

دنیا بقره 85 جهان ـ عالم ماهده ـ دنیا

الهه ـ اله بقره 133 خدا ـ معبود

ندا بقره 171 صدا، ندا، نوا

آتنا بقره 200 به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر

مولود بقره 233 تولد یافته، متولد

سکینه بقره 248 آرامش، سکون، آرامش خاطر

مریم بقره 253 نام مادر حضرت عیسی (ع)

طیبه آل عمران 38 پاک و پاکیزه

هدی آل عمران 73 هدایت

منیر آل عمران 184 نورانی، روشن

مبنیا نساء 20 روشن ـ اشکار

میثاق نساء 154 عهد و پیمان

رضوانه مائده 16 خوشنودی ـ رضایت

ملوک مائده 20 پادشاهان، جمع ملک

صدیقه مائده 75 زن راستگو

مائده مائده 112 غذا، سفر غذا

قمر انعام 77 ماه

زینب اعراف 123 شهر

مدینه اعراف 123 شهر

عشرت اعراف 160 عدد 10 ـ خوشی

اسماء اعراف 180 اسم‌ها، نام ها

حدیث اعراف 185 گفتارـ حدیث ـ سخن

شوکت انفال 7 بزرگی

هاجر انفال 72 هجرت کننده

اعظم توبه 20 بزرگ ـ والا ـ بزرگتر

فضه توبه 34 گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س)

لیلا یونس 24 شب ـ شبانه

کوکب یوسف 5 خواب ـ رویا

رویا یوسف 36 خواب ـ رویا

هما یوسف 36 نوعی مرغ ـ آن دو نفر

زکیه کهف 76 پاک شده

عذرا کهف 76 عذر معذرت

فردوس کهف 107 بهشت

بهجت نمل 60 شادی

مهین سجده 8 مانند ماه

سلاله سجده 8 تداوم نسل

فرح شوری 48 شادی ـ شادمانی

کبری دخان 16 بزرگ

محیا جاثیه 21 زندگی ـ زندگانی

سیما فتح 29 چهره ـ روی ـ صورت

سحر قمر 34 سحر و جادو ـ سحر (صبح زود)

مرجان الرحمن 22 نوعی جاندار دریایی

یاقوت الرحمن 58 نوعی سنگ گرانقیمت

راضیه حاقه 21 خوش ـ راضی ـ خوشنود

عالیه حاقه 22 بلند مرتبه

طهورا دهر 21 پاک ـ پاکیزه

ساهره نبأ 14 زمین هموار

مرضیه فجر 28 راضی ـ خوشنود شده

مطهره بینه 2 پاک ـ پاکیزه

کوثر کوثر 1 حوض و چشمه کوثر، حضرت زهرا (س)

 

 
موضوع مطلب :
پنج شنبه 91 دی 14 :: 1:50 عصر :: نویسنده : عارفی

نگا ه که می کنی می گو یند : نخ د ا د ! پس با ید کور با شی با نو

لبخند که میز نی می گو یند پا د ا د ! پس با ید عبوس با شی با نو

حرف که میزنی می گویند ! جلوه فروخت ! پس با ید لا ل با شی با نو

ا مّا با ید صبور با شی که زند گی برای تو راحت نیست با نو .

 
موضوع مطلب :
جمعه 91 دی 1 :: 4:39 صبح :: نویسنده : عارفی

 

به غضنفر میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟

 

میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه.
موضوع مطلب :
1 2 >